Syndróm chorých budov

Moderní ľudia prežijú väčšinu času uzatvorení vo vnútri výrobných hál, kancelárií, úradov, škol a podobne. Mnohí obyvatelia budov majú skúsenosť, že v budove častejšie ako zvyčajne cítia príznaky ochorenia, ktoré nemajú zjavné príčiny. Takéto zdravotné problémy vznikajú v budovách trpiacich problémom, ktorý v roku 1982 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala ako syndróm chorých budov (Sick Building Syndrom – SBS). Ide  o  poškodenie zdravia,  ktorého  vznik  nie  je  bezpodmienečne nutný, ale v jeho dôsledku dochádza k strate pracovnej výkonnosti a k zhoršeniu kvality života. Britské odhady vyplývajúce zo štúdii, ukazujú, že viac ako 8 % pracujúcej populácie sa stretlo s príznakmi SBS v takej miere, že ich zdravie a pracovná aktivita boli vážne narušené. Výskyt syndrómu chorých budov  sa  často spája s pojmom uzatvorenej budovy. V tejto súvislosti sa napríklad často hovori o spôsoboch vetrania budov, klimatizovaných budovách a podmienkach prevádzky a údržby klimatizačných zariadení. Podľa údajov odborníkov WHO z roku 1980 sa vo viac ako 30 % novopostavených alebo prestavovaných budovách vyskytuje veľké množstvo sťažností charakteru syndrómu chorých budov. SBS je problém, ktorý môže byť odstránený, a ktorému je možné predchádzať.

Faktory ovplyvňujúce pohodu

  • Hluk

Hluk môže zohrať komplexnú úlohu. Dôsledky nízkofrekvenčného hluku (napr. chod ventilačného systému) nie sú dostatočne známe, ale sú tiež dávané do súvislosti s príznakmi SBS. Vyššie teploty vzduchu nie sú pravdepodobne priamou príčinou príznakov ochorenia, ale môžu podporovať uvoľňovanie emisií z materiálov a rast bakterií, húb a roztočov. Rozsiahle štúdie ukázali, že množstvo symptómov SBS stúpa, ak teplota vystúpi nad 21 °C.

  • Ventilácia

Funkciou vzduchotechniky je zabezpečiť optimálnu teplotu, vlhkosť a výmenu vzduchu vo vnútorných priestoroch. Kontaminácia vzduchotechnického systému je pravdepodobne častou príčinou SBS. Najčastejším problémom je, že je systém nesprávne nastavený a vytvára nerovnováhu medzi jednotlivými miestnosťami v budove, čo može mať za následok, že nečistoty sú v niektorých miestnostiach roznášané alebo nedostatočne odstraňované. Inou príčinou nevyhovujúcej vzduchotechniky môže byť zanedbaná údržba buď z dôvodu neochoty, alebo z dôvodu ťažkej dostupnosti potrubí, pretože s čistením vzduchotechniku pri projekcii takmer nikto neráta.

Zdravie

Súčasné štúdie ukazujú, že v niektorých prípadoch je vzduch cirkulujúci v uzavretých potrubných systémoch zdraviu viac škodlivý ako okolitý vzduch v smogom postihnutých veľkomestách. Zvyčajným problémom je jeho klesajúca kvalita a kvantita, ktorá negatívnym spôsobom ovplyvňuje ľudské zdravie. To je následne príčinou zhoršeného dýchania, malátnosti, únavy a celkovej indispozície tých, ktorí pracujú v danom prostredí. Zo vzduchu je možné zistiť prítomnosť rozličných baktérií, plesní, či vírusov, ktoré vyvolávajú choroby z alergie a môžu viesť k iným vážnejším symptómom. Klimatizačné jednotky síce obsahujú vzduchové filtre, avšak v prípade kontaminovaného ventilačného potrubia nie sú schopné zachytiť všetky nečistoty. Stávajú sa tak ložiskom znečistenia pre šírenie kontaminácie do všetkých častí budovy. V prípade nevhodného čistenia ventilačných potrubí, ktoré sú súčasťou ventilačných príklopov priemyselných a kuchynských priestorov, zostávajú olejové a mastné výpary vo vzduchu a môžu tak významným spôsobom poškodiť  zdravie pracovníkov.

Riziko požiaru

Dnešné moderné budovy sú vybavené protipožiarnym systémom, ktorý chráni ľudské životy a majetok. Protipožiarne dvere, steny ani stropné trisky však nemôžu zabrániť šíreniu ohňa prostredníctvom potrubných rozvodov. Už usadeniny o hrúbke niekoľkých milimetrov sú schopné rozšíriť požiar do ostatných miestností. Máme skúsenosti s niekoľkými prípadmi, kde došlo k rýchlemu rozšíreniu ohňa v nevhodne udržiavaných potrubiach. Špeciálne kuchynské potrubia sú veľmi horľavé. Hasenie ohňa v týchto priestoroch je značne obtiažne, pretože rúry sú často situované za stenami budovy alebo zavesené na strope. Podľa našich skúseností, priemyselné a kuchynské rozvody by mali byť čistené každých 6-12 mesiacov aby sa predišlo vzniku kontaminovaných usadenín a šíreniu požiaru.

Ekonomika

V dôsledku nečistôt a usadeným vo vzduchotechnike môže dochádzať k zvyšovaniu prevádzkových nákladov. Znižuje sa rýchlosť cirkulácie vzduchu a VZT jednotka musí pracovať na vyšší výkon. To znamená zvýšenú spotrebu energie a rýchlejšie opotrebenie materiálu. Výsledkom zanedbania čistenia vzduchotechnických rozvodov je jeho kratšia životnosť. Špeciálne ventilátory a rotačné časti (ložiská) sú citlivé na znečistenie. Obzvlášť dôležitá je údržba v silno zanášaných priemyselných a kuchynských potrubiach, ktoré odsávajú rôzne nečistoty vznikajúce ako vedľajší produkt výroby. Papiernický, chemický, automobilový priemysel sú typickými príkladmi, kde upchatie potrubia môže viesť ku kritickému zlyhaniu celého odsávacieho systému. Jednorázová oprava či výmena potom stojí nemalé finančné prostriedky. Preto aj pri čistení vzduchotechnických rozvodov platí pravidlo: Prevencia je lacnejšia ako následné riešenie problému. Pravidelná údržba a čistenie vzduchotechniky udržiava systém v optimálnej kondícií, predlžuje jeho životnosť a predchádza jeho nečakaným zlyhaniam.

Výhody čistenia vzduchotechnických potrubí robotickou technológiou:

  •  nie je potrebná demontáž potrubia
  • nie je potrebná dlhodobá odstávka ventilačného systému
  • sme schopní vyčistiť všetky potrubia od veľkosti 60 – 2000 mm.
  • disponujeme špeciálnym kefovým systémom, ktorý čistí dokonca aj ťažko prístupné rohy ventilácie
  • nečistoty ktoré sú odstránené kefovým systémom sú pozbierané do vaku, ktorý je schopný zachytiť prachové častice o veľkosti 0,3 μm (miktometra).
  • robot je vybavený kamerou, ktorá neustále nahráva vnútro potrubia pred a po čistení.
  • obrazový záznam na DVD je našim štandardom.